REZERVACE BYTU V LIBČICÍCH, REZERVACE DOMU, ZAREZERVOVAT SI NEMOVITOST V REGIONU PRAHA ZÁPAD U REALITY SERVIS CZ - REALITY SERVIS CZ - realitní kancelář Libčice nad Vltavou u Prahy
CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
OBJEDNÁVKA ODHADU

ZÁJEM O PROHLÍDKU

MÁM ZÁJEM O PROHLÍDKU

NAŠE ANKETA

PREFERUJETE BYDLENÍ:

  Celkem hlasů: 0
  NÁVŠTĚVNOST WEBU

   TOPlist

  Rezervace nemovitosti

  Rezervace a smlouvy
  REZERVACE A REZERVAČNÍ POPLATEK

  Aby pro vás prodávající realitní makléř vybranou nemovitost rezervoval, bude zřejmě požadovat složení rezervačního poplatku.

  Dostali jste se do fáze, kdy uzavíráte oboustranně závazné dohody a také rezervační poplatek je závazný, tudíž nevratný. Rovněž pro prodávajícího vyplývá z přijetí rezervačního poplatku jistý závazek, proto by po složení blokačního poplatku neměl realitu dále nabízet. Doporučujeme, aby smlouva obsahovala také klauzuli o smluvní pokutě pro případ, že by prodávající po složení rezervačního poplatkupředmětnou nemovitost prodal jiné osobě. Vrácení rezervačního poplatku je v takovém případě samozřejmostí.

  Obvyklá výše blokačního poplatku je 5 – 10 % z kupní ceny a zmíněnou smluvní pokutu doporučujeme stanovit ve stejné výši.

  REZERVAČNÍ SMLOUVA

  Jedná se o smlouvu, která definuje základní podmínky prodeje, termín podpisu kupní smlouvy a výši rezervační jistiny. Dále by měla obsahovat termín předání realitního objektu, případně termín vystěhování. Jak již bylo napsáno, prodávající realitní makléř by se měl touto smlouvou zavázat k tomu, žepředmětnou nemovitost nebude dále nabízet. Na místě je rovněž stanovení sankce pro případ, že prodávající prodá realitu jiné osobě ještě před koncem termínu rezervace.

  Smlouva o smlouvě budoucí kupní

  Tato smlouva vás zavazuje za dohodnutých podmínek realitu koupit a prodávajícího zavazujenemovitost za dohodnutou cenu prodat. Smlouva bude obsahovat termín zaplacení kupní ceny a lze jí ošetřit také složení rezervační jistiny, která je de facto první splátkou kupní ceny. Do smlouvy doporučujeme též uvést sankci pro případ odstoupení prodávajícího od podpisu kupní smlouvy a pro případ, že realitu nepředá v dohodnutém termínu.

  Co musí obsahovat smlouva o smlouvě budoucí kupní:

  jména a identifikační údaje prodávajícího a kupujícího
  popis prodávaného realitního objektu
  výši kupní ceny
  termín podpisu kupní smlouvy
  termín úhrady kupní ceny
  termín vystěhování a předání realitního objektu

  Co dalšího doporučujeme do Smlouvy o smlouvě budoucí kupní zahrnout:

  sankci za nedodržení termínu úhrady kupní ceny
  sankci za nedodržení termínu podpisu kupní smlouvy
  sankci za nevystěhování
  sankci za nezaplacení daně z převodu nemovitosti
  podmínky odstoupení od smlouvy

  Žádná smlouva nemůže ošetřit všechny situace, které by v budoucnu mohly nastat a které by mohly váš realitní obchod zkomplikovat nebo zhatit, ale dobrou smlouvou můžete vznik těchto situací výrazně eliminovat. Sankčními prostředky zajistíte do jisté míry ochranu vašich zájmů, proto je doporučujeme do smlouvy uvést, ať už je v budoucnu uplatníte či nikoliv.

  Úhrada kupní ceny
  Kupní cenu můžete zaplatit:

  z vlastních prostředků (hotovostí nebo převodem z účtu)
  úvěrem
  kombinací vlastních prostředků a úvěru
  Nejvhodnější způsob, jak zajistit bezproblémový proces převodu kupní ceny v případě realitního obchodu, je platba prostřednictvím úschovy (u notáře, advokáta, v bance). Je to nejbezpečnější způsob pro kupujícího i pro prodávajícího současně.

  Výplata kupní ceny z úschovy

  Výplata kupní ceny z úschovy je vždy podmíněna splněním smluvených podmínek. V případě prodeje realit je obvykle zásadní podmínkou faktický vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

  K němu ovšem dochází s určitým časovým odstupem od sepsání smlouvy, resp. podání návrhu na vklad do katastru. Toto mezidobí může vzhledem ke své délce přinést prodávajícímu řadu komplikací. Zejména ve velkých městech jsou katastry přetíženy a lhůty pro povolení vkladů do katastru nemovitostí jsou dlouhé. V těchto případech, kdy prodávající potřebuje finanční prostředky získané prodejem reality dříve, dochází někdy k dohodě s kupujícím na zaslání peněz z úschovy např. už po podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto můžete prodávajícímu vyjít vstříc samozřejmě jen v případě, kdy předpokládáte bezproblémový převod na katastru, tzn. že na realitním objektu neváznou žádná jiná práva třetích osob nebo jiná omezení dispozičních práv. Tuto skutečnost si řádně na katastru nemovitostí ověřte.

  Pokud tedy prodávajícímu vyjdete vstříc a dohodnete se na uvolnění peněz z úschovy ještě před rozhodnutím o povolení vkladu do katastru, postup bude následující. Den po podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí požádá prodávající na katastru o aktuální výpis z katastru nemovitostí na prodávanou realitu. Na výpisu z listu vlastnictví je u prodávaných realit uvedeno písmeno „P“ a na konci je věta „Údaje tohoto výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů“ a číslo jednací příslušného řízení. Tento výpis pak pro vás představuje ochranu vašich zájmů, tedy záruku nabytí vlastnického práva k realitnímu objektu.

  Na závěr: Každý realitní obchod je dohodou mezi dvěmi stranami, prodávajícím a kupujícím, a jen na nich záleží, jaké podmínky obchodu si dojednají. Každopádně doporučujeme zahrnout do případné Smlouvy o smlouvě budoucí kupní všechny dojednané podmínky, abyste se později vyhnuli případným dohadům a problémům.

  Kupní smlouva o převodu nemovitostí

  Kupní smlouva podepište až v okamžiku, kdy máte připraveny peníze na zaplacení kupní ceny, přičemž doporučujeme využít institutu úschovy kupní ceny, jak již bylo zmíněno výše. Aby byl celý realitní obchod dotažen do konce bez problémů, doporučujeme dát do úschovy celou částku kupní ceny. Kupní smlouva se pak podepisuje v den, kdy jsou peníze do úschovy složeny.

  Než smlouvu podepíšete, pečlivě překontrolujte, zda obsahuje všechny náležitosti a správnost údajů (jméno, rodné číslo a adresu vaši a prodávajícího, údaje o realitním objektu)

  Jaké náležitosti by měla obsahovat kupní smlouva:

  údaje o prodávajícím a kupujícím (jméno, rodné číslo, adresa)
  popis realitního objektu
  projev vůle prodávajícího prodat a kupujícího koupit realitní objekt
  výši kupní ceny
  termíny uhrazení kupní ceny
  termíny vyklizení realitního objektu
  termín odhlášení trvalého pobytu prodávajícího z realitního objektu ( pokud je v něm k trvalému pobytu hlášen)
  podmínky úhrady případných nedoplatků za služby spojené s užíváním realitního objektu
  případnou sankci za nedodržení termínu zaplacení kupní ceny
  případnou sankci za nevystěhování
  případnou sankci za neuhrazení daně z převodu nemovitosti
  podmínky možnosti odstoupení od smlouvy

  Zástava prodávané nemovitosti

  Pokud kupní cenu hradíte z hypotéky nebo jiného úvěru, bude finanční ústav vyžadovat zřízení zástavního práva ke kupovanému realitnímu objektu. Zástavní smlouvu podepisuje vlastník reality, tedy prodávající, nikoli vy. Jednotlivé kroky při vyřizování úvěru a zřízení zástavního práva k realitnímu objektu jsou ve stručnosti následující:

  schválení úvěru finančním ústavem pro vás jako kupujícího
  podpis úvěrové smlouvy (podepisuje vy jako kupující)
  podpis zástavní smlouvy (podepisuje prodávající)
  čerpání úvěru

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------